Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel inspraakorgaan, dat ouders en leerkrachten de mogelijkheid biedt mee te denken en beslissen over zaken die de school aangaan. De MR bestaat uit twee ouderleden en twee teamleden. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De MR van het Palet -Zuid is actief betrokken bij de school. De MR denkt mee in de ontwikkeling van beleid en actuele zaken die de school betreffen, zoals de vakantieplanning, het schoolplan, de schoolgids, personeelszaken, de schoolbegroting etc. Waar nodig adviseert de MR de directeur en toetst beleid en beleidsstukken. De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. Zowel uit de personeelsgeleding als uit de oudergeleding kan een lid van de MR plaatsnemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van de elf scholen van de Onderwijsgroep Amstelland. De GMR behandelt beleidszaken, die van gezamenlijk belang zijn voor alle scholen en communiceert hierover direct met het bestuur. De onafhankelijke voorzitter van de GMR neemt, als toegevoegd lid, deel aan de bestuursvergaderingen. Voor de GMR is het officiële reglement van de GMR van toepassing. De GMR vergadert ongeveer 4 maal per jaar.

MR leden
Ouders:
    Kim Liebing - Moeder van Christian (groep 5) en Josephine (groep 4)
    Wendy de Jel - Moeder van Velorisa (groep 5) en Chayenne (groep 3)

Leerkrachten:
    Marian Brinkman
    Astrid Buuts

GMR leden   
leerkracht: Marian Brinkman
ouder: Ngan Hansen - Moeder van Karlos (groep 4) en Mia (groep 1,2A)